slide01 slide02 slide03 slide04
Kalendarz
Grudzień 2022

Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rozkład lini, tramwaj 19
POGODA
Prognozy Bytom
Odwiedziny gości
Dziś:515
Wczoraj:473
W tym tygodniu:988
W tym miesiącu:3,260
W tym roku:186,108
Wszystkich:1,092,986
Dokumenty ROD

 

 2022-07-22

 ZBYCIE PRAWA DO DZIAŁKI NA RZECZ OSOBY OBCEJ

PROCEDURY I DOKUMENTY

-------------------------------------------------------------------

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  w art. 41 ust. 1 daje działkowcowi posiadającemu prawo do działki w ROD możliwość przeniesienia tego prawa na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej.

Jednak Zarząd ROD nie ma obowiązku zatwierdzenia umowy przeniesienia praw do działki na „nowego działkowca” automatycznie. Odmowa może nastąpić z różnych „ważnych powodów”. (Na przykład brak wymaganego wieku nabywcy, zamieszkanie w znacznej odległości od działki, naruszanie regulaminu ROD i wiele innych).

Dokonanie zapłaty działkowcowi za nasadzenia, urządzenia oraz obiekty, które znajdują się na działce nie jest przeszkodą w odmowie Zarządu ROD do przeniesienia praw do działki dla nowego działkowca.

Dlatego zawsze, przed nabyciem praw do działki, należy skontaktować się z Zarządem ROD i upewnić się co do jej statusu. Przede wszystkim, czy zbywca ma do niej prawo, potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz co do stanu ewentualnego zadłużenia działki.

W umowie zawarte są wszystkie niezbędna dane potrzebne do jej zawarcia, takie jak :

 • dane personalne i adresowe zbywcy (zbywców) i nabywcy (nabywców),

 • numer i powierzchnia działki w ROD oraz z czego wynika prawo do jej użytkowania,

 • czy działka jest wolna od obciążeń osób trzecich i zaległości w opłatach na rzecz PZD,

 • określone są również prawa i obowiązki zbywcy i nabywcy, w szczególności zaznajomienia się z przepisami ustawy, statutu i regulaminu ROD, bowiem ich łamanie może skutkować wypowiedzeniem umowy,

 • umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podpisywana jest przez wszystkie wymienione w umowie osoby w obecności notariusza, który za opłatą stwierdza tylko własnoręczność podpisów.

Potrzebne są trzy egzemplarze umowy, po jednym dla: zbywcy, nabywcy i dla Zarządu ROD.

Na rzecz PZD ROD Lawenda, należy wpłacić następujące kwoty:

1. Opłata inwestycyjna dla nowych działkowców - 1359,34 zł. Opłata jest  zmienna, podana kwota dotczy tylko roku 2022. 

Rodzinny Ogród Działkowy  Lawenda w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 49 A

Krakowski Bank Spółdzielczy

42 8591 0007 0420 0980 0983 0003

Koniecznie należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

2. Opłata wpisowa w kwocie 300 zł + 6 zł składka członkowska – razem 306

– wpłacać należy na konto:

Rodzinny Ogród Działkowy  Lawenda w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 49 A

Krakowski Bank Spółdzielczy

96 8591 0007 0420 0980 0983 0001

Koniecznie należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklaracja członkowska PZD - pobierz

 • Druk umowy przeniesienia praw do działki -  pobierz

 • Druk wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki - pobierz

 

=======================================================

PRZENIESIENIE PRAWA DO DZIAŁKI NA RZECZ OSOBY BLISKIEJ -

PROCEDURY I DOKUMENTY

-------------------------------------------------------------------

Przeniesienie praw do działki przez działkowca na rzecz bliskiej osoby (syna, córki, wnuczki, wnuka) odbywa się poprzez zawarcie na piśmie  "Umowy przeniesienia praw do działki" a następnie oryginalność złożonych na niej podpisów potwierdza notariusz. Przed zawarciem umowy zbywca musi wykazać prawo użytkowania działki rodzinnej uzyskanej na podstawie dotychczasowych przepisów. Następnie umowę należy przedłożyć zarządowi ROD wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. We wniosku należy zamieścić zapis dotyczący przeniesienia prawa do działki na rzecz osoby bliskiej wskazując pokrewieństwo.

Druki umowy przeniesienia praw do działki oraz wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki i deklaracji członkowskiej PZD są takie same jak dla osoby obcej (patrz powyżej).

Na rzecz PZD ROD Lawenda, nie wpłacamy opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców.

Dokonujemy opłaty wpisowej w kwocie 300 zł + 6 zł składka członkowska – razem 306 zł na konto:

Rodzinny Ogród Działkowy  Lawenda w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 49 A

Krakowski Bank Spółdzielczy

96 8591 0007 0420 0980 0983 0001

Koniecznie należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklaracja członkowska PZD - pobierz

 • Druk umowy przeniesienia praw do działki - pobierz

 • Druk wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki - pobierz

 

=======================================================

NABYCIE  PRAWA DO DZIAŁKI PO ZMARŁYM RODZICU

NIEPOZOSTAJĄCYM W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

PROCEDURY I DOKUMENTY

-------------------------------------------------------------------

W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu, który nie był w związku małżeńskim, córka lub syn powinna złożyć do Zarządu ROD, wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej wraz z odpisem aktu zgonu. Wniosek powinien zostać złożony w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Po upływie 6 miesięcy od dnia śmierci działkowca, Zarząd ROD przystępuje do rozpatrzenia wniosku. W przypadku złożenia wniosków przez kilku uprawnionych, o ustanowienie prawa do działki, spór powinien rozstrzygnąć sąd w postępowaniu procesowym.

W przypadku kiedy wpłynął jeden wniosek o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu, Zarząd ROD sprawdza zasadność osoby ubiegającej się o działkę tj. weryfikuje, czy w stosunku do danej osoby zachodzi przesłanka przyznania działki. Jedną z przesłanek jest nieposiadanie praw do działki w ROD w myśl art. 27 ust 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zatem np. córka, która jako jedyna złożyła wniosek o nabycie prawa do działki po zmarłym ojcu, będzie mogła uzyskać prawo do jego działki, gdy w dniu rozpatrywania wniosku o ustanowienie prawa nie miała tytułu prawnego do innej działki ogrodowej.

W przypadku pozytywnej opinii Zarządu ROD w drodze uchwały stwierdza ustanowienie prawa do działki.

Na rzecz PZD ROD Lawenda, nie wpłacamy opłaty inwestycyjnej dla nowych działkowców.

Dokonujemy opłaty wpisowej w kwocie 300 zł + 6 zł składka członkowska – razem 306 zł na konto:

Rodzinny Ogród Działkowy  Lawenda w Bytomiu

41-902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 49 A

Krakowski Bank Spółdzielczy

96 8591 0007 0420 0980 0983 0001

Koniecznie należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

Zarząd ROD wydaje Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, § 72 pkt 3 Statutu PZD oraz Uchwały Zarządu ROD. Osoba wskazana przez stowarzyszenie ogrodowe staje się stroną umowy przeniesienia praw do działki w ROD i wstępuje w stosunek prawny wynikający z prawa do działki w ROD.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w przypadku śmierci działkowca – niepozostającego w związku małżeńskim, prawo do działki mogą nabywać osoby bliskie tj. dzieci (synowie, córki), wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ww. ustawy).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklaracja członkowska PZD - pobierz

 • Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu - pobierz

 

=======================================================

WSTĄPIENIE W PRAWA DO DZIAŁKI PO ZMARŁYM WSPÓŁMAŁŻONKU

PROCEDURY I DOKUMENTY

-------------------------------------------------------------------

Ustawa przewiduje, że w razie śmierci działkowca małżonek, któremu prawo do działki nie przysługiwało, może wstąpić w miejsce zmarłego w prawo dzierżawy działkowej poprzez złożenie oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to może być złożone w terminie 6 miesięcy od śmierci działkowca (art. 38 ust. 1 ustawy) wraz z aktem zgonu. W takiej sytuacji umowa dzierżawy działkowej jest kontynuowana z małżonkiem zmarłego działkowca bez zawierania nowej umowy dzierżawy działkowej, a wyłącznie na podstawie oświadczenia wdowy/wdowca. Zarząd ROD podejmuje uchwałę o stwierdzeniu nabycia prawa przez wdowę/wdowca.

Wstąpienie w prawa do działki po zmarłym wsółmałżonku zwolnione jest z uiszczania podwyższonej opłaty ogrodowej po nabyciu prawa do działki.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Deklaracja członkowska PZD - pobierz

 • Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu - pobierz

 

Zarząd ROD Lawenda